Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

onerous /,ɒnərəs/  

 • Tính từ
  nặng nề; khó nhọc
  onerous duties
  nhiệm vụ nặng nề
  this is the most onerous task I have ever undertaken
  đó là công việc nặng nề nhất mà từ trước đến nay tôi chưa từng đảm nhận

  * Các từ tương tự:
  onerousness