Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  hết mọi khía cạnh, toàn diện
  an exhaustive enquiry
  một cuộc điều tra toàn diện

  * Các từ tương tự:
  exhaustive search, Exhaustive voting, exhaustively, exhaustiveness