Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sedulous /'sedjʊləs/  /'sedʒʊləs/

 • Tính từ
  cần cù, cần mẫn
  a sedulous researcher
  nhà nghiên cứu cần mẫn
  sedulous study
  việc học tập cần cù

  * Các từ tương tự:
  sedulously, sedulousness