Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  dốc lên
  an uphill road
  con đường dốc lên
  the last mile was all uphill
  dặm đường cuối cùng toàn là dốc lên
  khó khăn vất vả
  an uphill task
  một nhiệm vụ khó khăn vất vả
  Phó từ
  lên dốc
  walk uphill
  đi bộ lên dốc