Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unrelenting /,ʌnri'lentiŋ/  

 • Tính từ
  liên tục
  a week of unrelenting activity
  một tuần lễ hoạt động liên tục
  tàn nhẫn, không thương xót (người)

  * Các từ tương tự:
  unrelentingly