Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

unrelentingly /,ʌnri'lentiŋli/  

  • Phó từ
    [một cách] liên tục
    the rain continued unrelentingly
    trời mưa liên tục
    [một cách] tàn nhẫn, [một cách] không thương xót