Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  gượng gạo
  a strained laugh
  nụ cười gượng gạo
  mệt mỏi và lo âu
  she looked very strained when I last see her
  lần cuối tôi gặp chị ta, chị ta trông rất mệt mỏi lo âu