Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  kỹ lưỡng, tỉ mỉ
  give the room a thorough cleaning
  quét dọn kỹ gian buồng
  (thuộc ngữ) (xấu) hoàn toàn
  that woman is a thorough nuisance
  con mụ đó thật là kẻ chuyên gây khó chịu

  * Các từ tương tự:
  thoroughbred, thoroughfare, thoroughgoing, thoroughly, thoroughness, thoroughpaced