Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

thoroughbred /'θʌrəbred/  

  • Danh từ
    (cách viết khác purebred)
    ngựa thuần chủng
    Tính từ
    thuần chủng (ngựa)