Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

methodical /mə'θɒdikl/  

 • có phương pháp
  methodical work
  công việc làm có phương pháp
  có thứ tự, ngăn nắp

  * Các từ tương tự:
  methodically