Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

thoroughfare /'θʌrəfeə[r]/  

  • Danh từ
    đường phố lớn; đường lớn
    no thoroughfare
    đường cấm