Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (thuộc ngữ)
  cực kỳ, hết sức (xấu)
  arrant nonsense
  điều vô lý hết sức, điều thậm vô lý

  * Các từ tương tự:
  arrantly