Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  tổng cộng, toàn bộ
  con số tổng cộng thiệt hại, tổng số thiệt hại
  hoàn toàn
  total failure
  sự thất bại hoàn toàn
  a total waste of time
  sự lãng phí thời gian hoàn toàn
  Danh từ
  tổng số
  what does the total come to?
  tổng số lên tới bao nhiêu?
  reach total to
  đạt tới tổng số là
  in total
  tổng cộng
  that will cost you £7 in total
  tổng cộng anh phải tốn 7 bảng
  Động từ
  (-ll-, Mỹ cách viết khác -l-)
  tính tổng số
  số tiền thu chưa được tính tổng số
  tổng cộng lên tới
  nó mắc nợ tổng cộng lên tới hơn 120 bảng
  (Mỹ, tiếng lóng) phá huỷ hoàn toàn (một chiếc xe hơi…)

  * Các từ tương tự:
  Total cost, Total remuneration, Total Revenue, totalisator, totalise, totalitarian, totalitarianism, totality, totalization