Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Tổng phí; chi phí tổng
    Tổng chi phí sản xuất ra một sản lượng xác định