Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  đứa trẻ nhỏ, cháu nhỏ
  chương trình truyền hình cho các cháu nhỏ
  chén rượu nhỏ
  Động từ
  (-tt-)
  tot something up
  tính cộng cả lại, tính tổng cộng
  ta hãy tính cộng cả lại các khoản chi tiêu của chúng ta
  tot up to something
  (khẩu ngữ)
  tổng cộng lên tới
  the bill totted up to £40
  hoá đơn tổng cộng lên tới 40 bảng

  * Các từ tương tự:
  total, Total cost, Total remuneration, Total Revenue, totalisator, totalise, totalitarian, totalitarianism, totality