Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

toddler /'tɒdlə[r]/  

  • Danh từ
    đứa bé mới tập đi