Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  em bé; con vật con
  cả mẹ và bé đều khỏe mạnh
  a baby boy
  em bé trai
  a baby girl
  em bé gái
  a baby crocodile
  con cá sấu con
  (khẩu ngữ) người bé nhất, người trẻ nhất (trong một nhóm, trong gia đình)
  he's the baby of the team
  nó là người trẻ nhất trong đội
  người ngây thơ nhút nhát, trẻ con
  stop crying and don't be such a baby
  nín đi, đừng có trẻ con như thế nữa
  (từ Mỹ, tiếng lóng) thiếu nữ, cô nàng
  (từ Mỹ, tiếng lóng) người
  (thuộc ngữ) nhỏ con
  a baby car
  chiếc xe con
  be one's baby
  (khẩu ngữ )
  là việc của ai (và người đó phải lo đến)
  it's your baby
  đó là việc của anh
  leave somebody holding the baby
  xem leave
  smooth as a baby's bottom
  xem smooth
  start a baby
  xem start
  throw the baby out with the bath water
  vứt luôn cả cái quý giá đang cần
  Động từ
  (babied)
  đối xử (với ai) như nói với trẻ con, nuông chiều
  don't baby him
  đừng có nuông chiều nó

  * Các từ tương tự:
  baby buggy, baby carriage, baby grand, baby tooth, baby-faced, baby-farm, baby-farmer, baby-farming, baby-jumper