Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

baby-faced /'beibifeist/  

  • có vẻ mặt phúng phính như trẻ con