Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

baby-jumper /'beibi,dʤʌmpə/  

  • Danh từ
    cái khung tập đi