Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

baby-farm /'beibifɑ:m/  

  • Danh từ
    nhà giữ trẻ

    * Các từ tương tự:
    baby-farmer, baby-farming