Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

baby-farming /'beibi,fɑ:miɳ/  

  • Danh từ
    việc giữ trẻ