Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

baby carriage /'beibikæridʒ/  

  • (từ Mỹ)
    như pram
    xem pram