Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mollycoddle /'mɒlikɒdl/  

  • Động từ
    (xấu)
    nuông chiều