Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số nhiều children)
  trẻ con, trẻ
  đứa trẻ lên sáu
  con cái, con
  an only child
  đứa con một
  bà ta đã có chồng và được ba con
  người [xử sự như] trẻ con; người non nớt thiếu kinh nghiệm
  you wouldn't think a man of forty could be such a child
  anh không thể tường được một người tuổi đã bốn mươi mà lại còn trẻ con như vậy
  về các vần đề tài chính thì lão ta chỉ là một đứa trẻ
  child of something
  con đẻ (nghĩa bóng) của, sản phẩm của
  she's a real child of the 1960's
  cô ta đúng là con đẻ (con người) của những năm 1960
  be with child
  (cổ) mang thai
  the child is father of the man
  thơ ấu sao, lúc lớn vậy
  spare the rod and spoil the child
  xem spare

  * Các từ tương tự:
  Child allowance, child benefit, child prodigy, child segment, child-bearing, child-minder, child-proof, child's play, childbearing