Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (Mỹ, khẩu ngữ, cách viết khác teen)
    thanh thiếu niên