Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    con cháu, hậu duệ
    con cháu dòng dõi Nữ hoàng Victoria