Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (cũng lassie) (Ê-cốt, miền Bắc nước Anh)
    cô gái, thiếu nữ

    * Các từ tương tự:
    lassie, lassitude, lasso, lassoer