Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (khẩu ngữ, Ê-cốt)
    chàng trai; cậu con trai