Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (đùa)
    chàng trai