Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hobbledehoy /'hɔbldi'hɔi/  

  • Danh từ
    anh chàng gà tồ

    * Các từ tương tự:
    hobbledehoyish, hobbledehoyism