Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hobbledehoyism /'hɔbldi'hɔizm/  

  • Danh từ
    tính gà tồ