Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hobbledehoyish /'hɔbldi'hɔiʃ/  

  • Danh từ
    gà tồ