Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

fledgling /fledgling/  

  • Danh từ
    chim non mới ra ràng
    (nghĩa bóng) người non nớt, người thiếu kinh nghiệm