Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

schoolboy /'sku:lbɔi/  

  • Danh từ
    nam sinh