Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (động từ ở số nhiều)
    con cháu