Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

daughter /'dɔ:tə[r]/  

  • Danh từ
    con gái

    * Các từ tương tự:
    daughter board, daughter-in-law, daughterless, daughterly, daughters-in-law