Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  trẻ nhỏ
  trẻ nhỏ, thiếu niên và người trưởng thành
  infant mortality rate
  tỷ lệ tử vong ở trẻ nhỏ
  trong cuộc tổng tuyển cử đầu tiên, Đảng Dân chủ Xã hội non trẻ đã dành được ít ghế
  (Anh, luật học) trẻ vị thành niên

  * Các từ tương tự:
  Infant industry, Infant industry argument for protection, Infant industry tariff argument, infant prodigy, infant school, infanta, infante, infanthood, infanticidal