Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ-(thân mật) cô gái, thiếu nữ
    em yêu quí