Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (nghĩa xấu)
    nâng niu, nâng đỡ
    nền công nghiệp được nâng đỡ bằng thuế đánh vào hàng nhập cảng