Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

totalitarianism /,təʊtæli'teəriənizm/  

  • Danh từ
    (chính trị)
    chế độ cực quyền