Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tòan bộ
    look at the problem in its totality
    nhìn vấn đề trong khối toàn bộ của nó
    tổng số