Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự kết thúc
    điều kết thúc, điều chấm dứt (mọi sự việc)