Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    trạng thái toàn vẹn
    we must examine the problem in its entirety
    chúng ta phải xem xét toàn bộ vấn đề (chứ không phải từng phần)