Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

completeness /kəm'pli:tnis/  

 • Danh từ
  tính chất hoàn toàn, tính chất đầy đủ, tính chất trọn vẹn
  (logic học) tính đầy đủ
  c. of axiom system tính đầy đủ của một hệ tiên đề
  c. of the system of real number tính đầy đủ của một hệ số thực
  functional c. tính đầy đủ hàm
  simple c. tính đầy đủ đơn giản

  * Các từ tương tự:
  completeness check