Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Đại từ
  mọi vật, mọi cái; mọi thứ
  everything was destroyed
  mọi thứ đều bị phá hủy
  I'll tell you everything I know
  tôi sẽ kể cho anh nghe mọi cái mà tôi biết