Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shebang /∫ə'bæŋ/  

  • Danh từ
    the whole shebang
    toàn bộ sự việc