Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  toàn bộ, hoàn toàn
  we are in entire agreement with you
  chúng tôi hoàn toàn đồng ý với anh
  I have wasted an entire day on this
  tôi đã mất vào đấy trọn cả một ngày

  * Các từ tương tự:
  entirely, entireness, entirety