Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự bắn bị thương
  sự bắn bị thương vì động cơ chính trị
  sự săn bắn
  the shooting season
  mùa săn bắn

  * Các từ tương tự:
  shooting match, shooting star, shooting war, shooting-boots, shooting-box, shooting-brake, shooting-coat, shooting-gallery, shooting-iron