Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shooting-boots /'ʃu:tiɳbu:ts/  

  • Danh từ số nhiều
    giày ống đi săn