Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  nhú lên; nảy mầm; đâm chồi
  ta không thể ăn khoai tây này, đã mọc mầm hết cả rồi
  mọc, phát triển
  when do deer first sprout horns?
  hươu mọc sừng lần đầu vào tuổi nào nhỉ?
  Danh từ
  mầm, chồi
  giá đậu tương
  ci bruxen (cách viết khác Brussels sprouts)

  * Các từ tương tự:
  sprouted soya, sprouting